Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Necronomicon

Kniha Maklu

Kniha Maklu: Pohřbení duchů Zla

Zde jsou Vypovězení, Palčivosti a Spojení odkázané nám Enkim, Mistrem. Je nutno je vytvořit Knězem na ochranu proti Aga Mass Ssaratu (jenž jest popsán v Knize Osmé) s obrazy patřičnými tak, jak jest popsáno zde. Zaklínání musí býti předneseno poté, co byl vzýván Strážce a poté, co se uvolí vyplnit zaklínáním mu předepsané skutky. Jakmile je vyplní, nechť je propuštěn předešle popsaným způsobem.

Pamatuj, jsou-li obrazy použity, musí být zcela spáleny a popel musí být zahrabán na naprosto bezpečném místě, kde jej nemůže nikdo odhalit, neboť z toho může povstat převeliká škoda.

Pamatuj rovněž, znovu tě upomínám, že jest vcelku sedmero Duchů Zla, protože je Sedmero Maskimů, kteří mohou vytrhávat srdce muže a zesměšňovat jeho bohy. A jejich magie a moc je velmi silná a oni jsou Pány nad stíny a hlubinami moří a již jednou vládli, jak bylo řečeno, nad Magan, odkud přišli.

Vyhoštění nebo exorcismus musí být odříkáno hlasem jasným, bez zachvění a bez zaváhání - paže musí být drženy nad hlavou v postoji Kněze Šamašova a oči musí zříti boha Šamaše, i když by se tak dělo v čase Spánku Šamaše v Horách Škorpionů.

Žádné slovo nesmí být změněno. Není možno ukazovati výtvory vyvedené pro toto zaklání nikomu, leč tomu, kdo jest důkladně zpraven o celém postupu. Stalo-li by se jinak, bylo by to přivolání prokletí Ninnghizhina na tebe i tvoje pokolení.

Kniha Maklu: Spalování

Vymítání Anuovy koruny

Kněz, v času nebezpečí, musí vzít si neposkvrněnou bílou korunu Anuovu s osmihranou pečetí a předepsaným způsobem s Deskami Vzývání založenými na prsou a s měděnou dýkou zasvěcenou Inanně v pozdvihnuté pravé ruce.

Cožpak není pravda, že pokud muž založí oheň, neměl by jej zakládat v dole, pokud si nechce ublížit? Toto je pravda UDUGGU, jež vyvoláváme ­ oni jsou jako oheň a oni použijí každé lsti, aby vysáli sílu z kouzelníka i všech jeho generací.

Nuže tedy, vymítejme Anua.

Vložil jsem hvězdou konunu nebe, onen Anuův disk síly, na moji hlavu.

Neboť on je laskavý Duch a laskavý Strážce.

Stejně jako Bůh, jenž mne stvořil.

Nechť zůstane po věky na mé hlavě.

Aby mne pozdvihla k laskavosti Starších Bohů.

UDUGGHUL ALLACHUL MALLACHUL MASQIMCHUL DINGIRCHUL

Žádný zlý duch

Žádný zlý démon

žádný zlý bůh

žádný zlý ďábel

žádný babský démon

žádný démon požírající špínu

žádný zlodějský démon

žádný stín noci

žádná skořápka noci

žádná Paní démona

žádné potomstvo démona

žádné zlé kouzlo

žádné kouzlo

žádné kouzlení

Žádné zlo ve světě nebo pod ním

žádné zlo nad světem nebo uvnitř světa

mne zde nemůže uchopit.

BARRA ANTE MALDA!

ZI DINGER ANNA KANPA!

ZI DINGER KIA KANPA!

GAGGAMANNU!

Vzývání proti Sedmi Lžím-které-čekají (The Seven Liers-in-wait)

Sedmero jich jest,

Sedmero jich jest.

Je jich sedmero v hlubinách oceánu.

Sedmero jich jest v rozlehlosti nebes.

Povstávají z hlubin oceánu,

Povstávají i z rozlehlosti nebes.

Nejsou ani muž, ani žena.

Tito, kteříž spoutávají sebe sama na venek jako řetězy,

Nejsou manžely,

Nezplodí děti,

Jsou jako cizí k dobročinnosti,

Nevnímají modlitby,

Posmívají se přáním

Tito jsou havětí, kteráž přijde z hor Mashu,

Nepřátelé Enkiho, pána našeho,

Oni jsou pomsta Prvotních.

Posilují se obtížemi,

Sílu čerpají ze Zla,

Nepřátelé, nepřátelé, sedmero nepřátel!

Sedmero jich jest,

Sedmero,

Je jich sedmero a ještě sedmkráte.

Duchu Oblohy, upamatuj se! Duchu země, upamatuj se!

Vymítání BARRA EDINNAZU

Proti duchovi, který napadne kruh

ZI ANNA KANPA!

ZI KIA KANPA!

GALLU BARRA!

NAMTAR BARRA!

ASHAK BARRA!

GIGIM BARRA!

ALAL BARRA!

TELAL BARRA!

MASQIM BARRA!

UTUQ BARRA!

IDPA BARRA!

LALLASSU BARRA!

AKHKHARU BARRA!

KIELGALAL BARRA!

LILITU BARRA!

UTUQ XUL EDIN NA ZU!

ALLA XUL EDIN NA ZU!

GIGIM XUL EDIN NA ZU!

MULLA XUL EDIN NA ZU!

MASQIM XUL NA ZU!

BARRA!

EDINNAZU!

ZI ANNA KANPA! ZI KIA KANPA!

Vymítání DI DINGIR

Ku použití v případě jakýchkoliv jiných potíží.

ZI DINGIR NNGI E NA KANPA ZI

DINGIR NINGI E NA KANPA ZI

DINGIR ENNUL E NA KANPA ZI DINGIR

NINNUL E NA KANPA ZI DINGER ENN KURKUR

E NA KANPA ZI DINGIR N DA SHURRIM

máma KANPA ZI DINGER NINNDA SHURRIM máma

KANPA ZI DINGIR ENDUL AAZAG GA KANPA ZI

DINGIR NINNDUL AAZAG

GA KANPA ZI

DINGIR ENUHDDIL LA KANPA ZI

DINGIR NINN UHDDIL LA KANPA ZI DINGIR

ENMESHIR RAA KANPA ZI DINGIR NINNME

SHIR RAA KANPA ZI DINGIR ENAA MAA DINGIR

ENLIL LAAGE KANPA ZI DINGIR NINNA MAA DINGIR NINNLIL

LAAGE KANPA ZI DINGIR SSISGI GISH SAGBA mámy DAA NI

IDDA ENNUBALLEMA KANPA ZI

DINGIR BHABBHAR L'GAL DEKUD DINGIR RI ENNEGE KANPA ZI

DINGIR NINNI DUGGAANI DINGIR NNUNNA IA SAGGNNUUNGA GATHA KANPA!

Vymítání AZAG-THOTHa a jeho emisarů

Obraz musí být vyrobený ze stejné materie jako trůn, a daný do plamenů AGA MASS

SSARATU zatímco je zpíván tento exorcismus:

Vařte se! Vařte se! Hořte! Hořte!

UTUX XUL TA ARDATA!

Kdo stvořil tebe, jehož jsi syn?

Kdo stvořil tebe, jehož jsi dcera?

Co za kouzla, co za zaklínání tě přineslo sem?

Nechť mne Enki, Pán kouzelníků, osvobodí.

Nechť mne ASHARILUDU, syn ENKIho, osvobodí.

Nechť promění v nicotu vaše hnusná kouzla!

Zotročím vás

Svážu vás!

Uvrhnu vás ke Girrgovi

pánovi plamenů,

jenž vysušuje, zapaluje a spoutává,

z něhož dokocne mocný KUTULU má strách!

Nechť Girra, Ten který Věčně hoří, dá sílu mým pažím!

Nechť Girra Pán Ohně dá sílů mým kouzlům!

Nespravedlnost, vražda, znehybnění mých beder,

Trhání vnitřonstí, hltání masa, šílenství,

Po všechny způsoby jste mne sužovali!

Zuřivý Bůh Chaos!

Nechť mne Girra osvobodí!

AZAG-THOTH TA ARDATA! IA MARDUK! IA MARDUK! IA ASALLUXI!

Vybrali jste si mne pro mrtvolu.

Doručili jste mne k lebce.

Seslali jste přízraky, aby mne bez oddechu pronásledovali.

Seslali jste vampýry, aby mne bez oddechu pronásledovali.

K putujícím Duchům Pustin jste mne poslali.

K přízrakům rozpadlých ruin jste me poslali.

Štvali jste mne do pouští, pustin a zakázaných zemí.

Nikdy více se neopovažujte znovu otevříti ústa, abyste mne zaklínali!

Zahnal jsem vaše obrazy

přímo do plamenů GIBIL!

Shoř, šílený Ďáble!

Spal se, šílený Bože!

Nechť Girra spalovatel uvolní své zábrany!

Nechť plameny Gibil uvolní vaše bytí!

Nechť Právo Ohně uchopí vaše hrdla!

Nechť Právo Ohně pomstí mne!

To nejsem já, ale MARDUK, syn ENKIho, Pána kouzelníků, který Ti takto přikazuje!

KAKKAMMU! KANPA!

Zaklínání proti Starověkým

(má býti recitováno každý rok, když Medvěd visí za ocas z nebes)

Ničivé bouře a Zlé větry jsou oni!

Děsivý výbuch, zvěstovatelé zhoubné bouře,

Děsivý výbuch, předznamenávatel zhoubné bouře

Jsou to mocné děti Starověkých

Zvěstovatelé Nákazy,

Nosiči trůnu Ninnkigal

Jsou záplava, která se řítí zemí

Sedmero Bohů Širého nebe

Sedmero Bohů Širé země

Sedmerem Starověkých jsou!

Sedmero Bohů Síly,

Sedmero Zlých Bohů,

Sedmero Zlých Démonů,

Sedmero Démonů Útisku

Sedmero na Nebi

Sedmero na Zemi

UTUG XUL

ALA XUL GIDIM

XUL MULLA XUL

MASQIM XUL ZI ANNA

KANPA!

ZI KIA KANPA ZI

DINGIR ENLIL LA LUGAL KURKUR RA GE KANPA!

ZI DINGIR NINLIL LA NIN KURKUR RA GE KANPA!

ZI DINGIR NINIB IBILA ESHARRAGE KANPA!

ZI DINGIR NINNI NIN KURKUR RA GE KANPA!

ZI DINGIR NUNNA DINGIR GALGALLA E NE KANPA!

ZI DINGER ANNA KANPA!

ZI DINGIR KIA KANPA!

BABABARARARA ANTE MALDADA!

BABABARARARA ANTE GEGE ENENE!

Vzývání ochrany proti spřažencům Starověkých

SHAMMASH SHA KASHSHAPIYA KASSHAP TIYA
EPISHYA MUSHTEPISH TIYA!
Kima Tinur khuturshuna l'rim!
Lichulu Lizubu u Littaattuku!
E Pishtashunu Kima meh naadu ina tikhi likhtu!

SHUNU LIMUTUMA ANAKU LU'UBLUYI!
SHUNU LINISHUMA ANAKU LU'UDNIN!
SHUNU LI'IKTISHUMA ANAKU LUUPPATARI!
Tirrama shaluti Sha Kashshapti Sha Ruchi ye
Ipushu
Shupi yi arkhish Uppu yush!
ZI DINGIR GAL KESHSHEBA KANPA!

(Má být recitováno sedmerokrát v kruhu květin před AGA MASS SSARATU v případě, když zjistíš, že pochopové TIAMAT získávají Sílu proti tobě a tvému okolí. Nebo také v případě, když Velký Medvěd je oddělen od svého Ocasu v nebesích, což je čas pro nebezpečné rituály spřaženců. Hold za toto vzývání budiž vzdán Anuovi).

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa