Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

MAGANY

MAGAN IV. - II.část

V sedmé bráně

NINNGHIZHIDDA odejmul šperky

Ozdobná roucha ISHTARy vzal.

ISHTAR, bez ochrany, bez bezpečí,

ISHTAR, bez talismanu či amuletu, se zeptala

Proč jsi, posle Starých, odejmul můj sedmý klenot?

A posel Starých odpověděl

Taková je smlouva Starých, ustanovená ještě před časem,

Nařízení paní z KUTU.

Vstup do sedmé brány a spatříš podsvětí.

ISHTAR sestoupila do země KUR

Do hlubin CUTHA sešla.

Zbavena svých sedmi talismanů horních světů

Zbavena svých sedmi sil země živých

Bez jídla života či vody života

Objevila se před ERESHKIGAL, paní smrti.

ERESHKIGAL v její přítomnosti křičela.

ISHTAR pozdvihla své paže.

ERESHKIGAL povolala NAMMTARa

Mága NAMMTARa

Řka tato slova k němu mluvila

Běž! Uvězni ji!

Spoutej ji v temnotě!

Svaž ji v moři pod mořem!

Pusť proti ní sedm ANNUNNAKI!

Pusť proti ní šedesát démonů!

Proti jejím očím, démony očí!

Proti jejím bokům, démony boků!

Proti jejímu srdci, démony srdce!

Proti jejím nohám, démony nohou!

Proti její hlavě, démony hlavy!

Proti jejímu celému tělu, démony KUR!

A démoni ji trhali ze všech stran.

A ANNUNAKI, děsiví soudcové

Sedm pánů podsvětí

Táhli kolem ní

Bohové bez tváře z ABSU

Zírali

Znehybnili ji okem smrti

Pohledem smrti

Zabili ji

A pověsili ji jako tělo na kůlu

Šedesát démonů trhající končetiny z jejích bokůSPAN>

Její oči z hlavy

Její uši z lebky.

ERESHKIGAL se radovala.

Slepý AZAG-THOTH se radoval

IAK SAKKAK se radoval

ISHNIGGARRAB se radoval

KUTULU se radoval

MASKIM vzdali chválu královně smrti

GIGIM Vzdali chválu ERESHKIGAL, královně smrti

A Starší přepadl strach.

Náš otec ENKI

Pán Magie

Přijímající slovo NINSHUBURa

ISHTAŘinin sluha NINSHUBUR

Slyší o ISHTAŘině spánku

V domě smrti

Slyší, jak byl GANZIR

Otevřen

Jak tvář propasti

Doširoka rozevřela svá ústa

A polkla královnu nebe

Královnu vycházejícího slunce.

A ENKI povolal zemi

ENKI povolal vítr

A ze země a z větru

ANKI utvořil dva elementály (živelné, mocné)

Utvořil KURGARRUa, ducha země,

Utvořil KALATURRUa, ducha moře,

KURGARRUovi dal jídlo života

KALATURRUovi dal vodu života

A k těmto obrazům hlasitě promluvil

Povstaň, KALATURRU, duchu moře

Povstaň a veď své kroky k bráně GANZIR

K bráně podsvětí

K zemi, odkud není návratu

Upni své oči

Sedm bran se ti otevře

Žádné kouzlo tě nebude držet vně

Neboť mé číslo je na tobě.

Vezmi vak jídla života

Vezmi vak vody života

A ERESHKIGAL na tebe nevztáhne svou rukuSPAN>

ERESHKIGAL NEBUDE MÍT NAD TEBOU ŽÁDNOU MOC.

Najdi tělo INANNy

Najdi tělo ISHTARy, naší královny

A šedesátkrát ho posyp jídlem života

A šedesátkrát ho pokrop vodou života,

Šedesátkrát jídlem života a vodou života

Pokrop její tělo

A vskutku

ISHTAR povstane.

S obrovskými křídly

A šupinami jako hadi

Dva elementálové letěli k bráně

Neviditelní

NINNGHIZHIDDA je neviděl

Neviditelní

Minuli sedm strážců

Spěšně vstoupili do paláce smrti

A spatřili několik strašných výjevů.

Leželi zde démoni celé propasti

Mrtví, avšak jen spící, viseli na zdech

Domu smrti

Bez tváře a strašliví

ANNUNAKI zíral ven

Slepý a vzteklý AZAG-THOTH se vztyčil

Oko na trůně se otevřelo

Temné vody se hnuly

Brány z lapisu lazuli se třpitily

V temnotě

Neviditelná monstra

Zplozená na úsvitu věků

Zplozená v bitvě MARDUKa a TIAMAT

Zplozená v HUBUR

Se znamením HUBUR

Přivedené KINGUem . . .

Rychle prchli

Skrze palác smrti

Zastavili se pouze u těla ISHTAR

Krásné královny

Paní bohů

Paní všech nevěstek URu

Jasně svítící na nebi

Milovaná ENKIm

Pověšená a krvácející

Z tisíce osudných ran.

ERESHKIGAL

Cítící jejich přítomnost

Zakřičela.

KUGAARU

Vyzbrojený ohněm

Pohlédl na královnu mrtvol

paprskem ohně

KALATURRU

Vyzbrojen plamenem

Pohlédl na královnu hrobů

Paprsky plamene.

A ERESHKIGAL

Mocná v CUTHA

Otočila svou tvář

Na tělo INANNy

Šedesátkrát kropili

Vodou života od ENKIho

Na tělo ISHTARy

Šedesátkrát sypali

Jídlo života od ENKIho

Na tělo

Zavěšené na kůlu

Směřovali ducha života,

INANNA POVSTALA.

Temné vody se chvěly a vířili.

AZAG-THOTH na svém trůně křičel

CUTHALU se zakymácel ze svého spánku

ISHNIGARRAB prchl z paláce smrti

IAK SAKKAK se třásl strachem a nenávistí

ANNUNNAKI prchli ze svých trůnů

Oko nad trůnem se dalo na útěk

ERESHKIGAL řvala a vzývala NAMMTAR

Volala mága NAMMRAR

Ale ne aby pronásledovala

Nýbrž kvůli ochraně.

INANNA vystoupila z podsvětí.

S okřídlenými elementály proletěla brány

GANZIR a NETI proletěla

A vskutku

Mrtví před ní prchali.

Když prchali přes první bránu

ISHTAR si vzala zpět svá ozdobená roucha.

Když prchali přes druhou bránu

ISHTAR si vzala zpět své ozdobné náramky.

Když prchali přes třetí bránu

ISHTAR si vzala zpět svůj ozdobný pás.

Když prchali přes čtvrtou bránu

ISHTAR si vzala zpět svůj ozdobný náhrdelník.

Když prchali přes pátou bránu

ISHTAR si vzala zpět svůj pás ze šperků.

Když prchali přes šestou bránu

ISHTAR si vzala zpět svou hůl z lapisu

Když prchali přes sedmou bránu

ISHTAR si vzala zpět svou ozdobenou korunu.

Povstali démoni

A duchové mrtvých

A šli s ní z bran

Nedívali se ani napravo ani nalevo

Šli vpředu i vzadu

Šli s ISHTARou z brány GANZIR

Doprovázeli z podsvětí ji

A ERESHKIGAL

Opovrhovanou královnu propasti, kde vše je zaplaveno vyslovenou kletbou

Slavnou a silnou

Proti královně vycházejícího slunce

Jíž NAMMTAR dal(a?) formu.

Když milenec ISHTARy

Milý královny nebes

Sestupuje přede mě

Prochází branou GANZIR

Do domu smrti

Když s ním přicházejí naříkající lidé

Plačící ženy a naříkající muži

Když DUMUZI je zabit a pohřben

MŮŽE MRTVÝ POVSTAT A UCÍTIT KADIDLO!

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa