Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Satanismus

Hodnosti Satanistů

Novic - Novicius monachus

Obřadů se nezúčastňuje, je přítomen pouze v případě svého zasvěcovacího obřadu, kterým získá hodnost učně.

S tímto stupněm nejsou spojeny žádné konkrétní povinnosti

Učeň - Aluminus či Apprentic

Obřadů se zúčastňuje.

Povinnosti spojené s jeho hodností jsou následující : ve všech satanských aktivitách je podřízen výše postaveným členům Templu. Může být mimořádně přizván na kongregace Templu či na menší porady.

Zkušený - Examinandus či Tutor

Obřadu se zúčastňuje a má při něm na starosti drobnější úkony (podává celebrantovi či jeho asistentům rituální pomůcky, drží knihy, z kterých je předčítáno celebrantem a má na starosti podobné úkony).

Povinnosti souvisící s jeho postavením jsou následující : hovoří s Novici a Učni a předává jim své znalosti. Může být stálým přísedícím při kongregacích Templu či při menších poradách (tzv.esbatech), není to však nezbytné.

Znalý - Peritus či sublime (Vznešený)

Obřadu se zúčastňuje a má při něm na starosti obsluhu gongu či kadidelnice. Povinnosti spojené s jeho postavením : učí Novice a Učně. Zkoušeným předává své znalosti a všemožně podporuje činnost Templu. Měl by být stálým účastníkem na kongregacích Templu a účastnit se na menších poradách, není to ale nezbytné.

Zkoušející - Magistr peritus, také Pán Černého Plamene (Kněz III. stupně)

Obřadu se zúčastňuje a stará se o jeho správný průběh. Rozžíná a zháší obřadní svíce. Zastává při něm úřad Subdiakona.

Povinnosti spojené s jeho postavením : zkouší Zkoušené, uděluje rady Znalým. Navrhuje povýšení členů svým nadřízeným. Má na starosti písemnou agendu, popřípadě dohlíží na vydavatelskou činnost Templu. Je stálým účastníkem na kongregacích a poradách, které se konají. (Zkoušející musí být členem P.CH.C.S.).

Pobočník - Adiutor, také Pán Meče (Kněz II. stupně)

Při obřadu nosí obřadní meč a má na starosti veškeré dění týkající se uspořádaní a výkonu obřadu, ať již za přítomnosti nejvyššího Kněze či za jeho nepřítomnosti. Zastává úřad Diakona.

Povinnosti spojené s jeho postavením : organizuje vše čím jej pověří nejvyšší Kněz neboli Mistr, nejvyšší představitel Templu. Musí být stálým účastníkem na kongregacích Templu či na poradách, které jsou svolávány, též může být pověřen jejich organizováním

Nejvyšší Kněz - Mistr - Pontifex maximus (Kněz I. stupně)

Obřadu se zúčastňuje ve funkci Celebranta.

Povinnosti spojené s jeho postavením : řídí činnost Chrámu. Svolává kongregace, schvaluje povýšení členů Chrámu či sesazuje nespolehlivé adepty, to však až po poradě s Knězi P.CH.C.S.. Zodpovídá se Radě Třinácti, která je nejvyšším orgánem P.CH.C.S.

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa