Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Zaklínadla

Zaklínání bohů z Knihy Šalamounoy

ZAKLÍNÁNÍ

Ó, duchové, zaklínám vás silou, moudrostí a mocí ducha Božího, za účasti nezničitelných Božských znalostí, zaklínám vás skrze nekonečné milosrdenství Boží, Boží sílu, Boží velkolepost, Boží harmonii a skrze svaté Boží jméno EHEIEH, které jest kořenem, kmenem, zdrojem a původem všech dalších Božských jmen, z něhož všechny ostatní byly uvedeny v život a do své moci a které vzývaje Adam, nabyl znalosti o všech stvořených věcech.

Zaklínám vás nedělitelným jménem JOD, které označuje a vyjadřuje jednoduchost a jednotu přirozené Božskosti, které vzývaje Ábel, zasloužil si uniknout z rukou svého bratra Kaina.

Zaklínám vás ve jménu TETRAGRAMMATON ELOHIM, kteréžto vyjadřuje a znamená takovou velkolepost vznešeného Božského majestátu, že toto jméno Noe vysloviv, chráně sebe, zachránil i celou svou rodinu a domácnost od vod potopy světa.

Zaklínám vás Božím jménem EL, silným a podivuhodným, jež vyjadřuje Milosrdenství a Dobrodiní Jeho Božského Majestátu, které vzývaje Abrahám, byl shledán hoden vyjít z chaldejského města Ur.

Zaklínám vás přemocným jménem ELOHIM GIBOR, ježto přímo projevuje sílu a všemohoucnost Boha, Kterýž trestá hanebné zločiny, Kterýž vyhledává a kárá nepravosti rodičů na svých dětech do třetího až čtvrtého pokolení, kteréžto vzývaje Izák, byl shledán hoden uniknout zpod meče svého otce Abraháma.

Zaklínám a exorcizuji (vymýtám) vás nejsvětějším jménem ELOAH VA-DAATH, jež vyvolal Jákob, když byl ve velkých nesnázích a byl shledán hoden nosit jméno Izraele, jež znamená přemožitele Božího a byl ochráněn před zuřivostí svého bratra Ezaua.

Zaklínám vás nejmocnějším jménem EL ADONAI TZABAOTH, které je Bohem armád, panujíce v Nebesích, kteréžto vzývaje Josef, stal se hoden uniknout z rukou svých bratří.

Zaklínám vás nejmocnějším jménem ELOHIM TZABAOTH, jež vyjadřuje pietu, milost, nádheru a vědomosti Boží, které Mojžíš vyvolal a byl hoden toho, aby zachránil lid Izraele před Egyptem a otroctvím pro faraóna.

Zaklínám vás nejmocnějším jménem SHADDAI, jež projevuje konání dobra pro všechny. Volaje toto jméno Mojžíš a udeřiv zároveň holí do moře, to rozdělilo se na dvě části. Zaklínám vás nejsvětějším jménem EL CHAT, které je jménem Boha Živého, skrze moc, kterou jsme spřízněni a skrze spásu, jež byla pro nás vytvořena, kteréžto Mojžíš vyřkl,  všechny vody se vrátily do původního stavu a pohltily Egypťany, takže nebylo nikoho, kdo by unikl a podal zprávu do země Misraim.

A konečně, zaklínám vás všechny, vy rebelující duchové, nejsvatějším jménem Božím ADONAJ MELEKH, které vyřkl Jozue a Slunce se zastavilo ve své dráze, skrze moc Metatrona, hlavního slunečního vládce a skrze vojsko andělů, kteří dnem i nocí nepřestávají volat QADOSCH, QADOSCH, QADOSCH, ADONAJ ELOHIM TZABAOTH (což je, Svatý, Svatý, Svatý, Hospodine zástupů, Nebesa i Země jsou plny Tvé slávy). Zaklínám tě 10 anděly, kteří vládnou nad 10 sefirotami, skrze něž Bůh přenáší a rozšiřuje svůj vliv na nižší záležitosti, jsou to KETHER, CHOKMAH, BINAH, GEDULAH, GEBURAH, TIPHERETH, NETZACH, HOD, YESOD a MALKUTH.

Zaklínám vás znovu, Ó, duchové při všech jménech Božích a skrze Jeho zázračné dílo, skrze nebe a zem i skrze moře a hlubiny pekelné propasti. Zaklínám vás nebeskou klenbou, kterou dokonalý duch Boží hýbe, sluncem a hvězdami, vodami moří a vším, co obsahují, větry, vichřicemi a bouřemi. Zaklínám tě mocí všech bylin, rostlin a kamenů, vším, co je na nebesích, na zemi a vším, co je ve stínech Abysu.

Zaklínám vás opět a přemocně na vás naléhám démoni, ať už jste v jakékoli části světa, abyste se nemohli schovat ve vzduchu, ohni, vodě, zemi ani v další části universa nebo jiném místě, které vás přitahuje, ale abyste přišli okamžitě splnit naše přání a všechny věci, které my žádáme při vaší podřízenosti.

Zaklínám vás znovu 2 Deskami Zákona, 5 knihami Mojžíšovými, 7 světly na svícnu ze zlata, hořícími před tváří Trůnu Božského Majestátu. Zaklínám vás svatými posvátnými místy, kam pouze sám KOHEN HA-GADUL (Vysoký kněz), povoluje vstup.

Zaklínám vás Oním, Jenž sama nebesa a zemi stvořil a Jenž tato nebesa odměřil ve své dlani a zem ohraničil třemi svými prsty, Jenž je usazen nad Cherubíny a Serafíny. Zaklínám vás  skrze cherubína zvaného Cherub, jehož Bůh ustanovil a umístil, aby střežil Strom života vyzbrojen plamenným mečem, poté, co byl člověk vyhnán z Edenu.

Zaklínám vás znovu vy odpadlíci od Boha, Tím, Jenž samoten koná veliké zázraky, Nebeským Jeruzalémem, nejsvětějším jménem Božím o čtyřech písmenech a Tím, Kdo osvětluje všechny věci a ozařuje je svým ctihodným a nevyslovitelným jménem, EHEIEH ASHER EHEIEH, které k vám bezprostředně přichází, abyste vykonali naše přání, ať už jsou jakákoli.

Zaklínám vás a přikazuji vám bezpodmínečně, Ó, démonové, ať už jste v kterékoli části universa, mocí všech těchto svatých jmen:

ADONAI, YAH, HOA, EL, ELOHA, ELOHINU, ELOHIM, EHEIEH, MARON, KAPHU, ESCH, INNON, AVEN, AGLA, HAZOR, EMETH, YAII, ARARITHA, YOVA, HA-KABIR, MESSIACH, IONAH, MAL-KA, EREL, KUZU, MATZPATZ, EL SHADDAI a všemi svatými jmény Božími, které byvše psány krví na znamení věčného spojenectví.

Zaklínám vás opět, a to Božími jmény nejsvětějšími i neznámými,  zaklínám vás mocí těchto jmen, před nimiž se každý den strachy třesete: BARUC, BACURABON, PATACEL, ALCHEEGHEL, AQUACHAI, HOMORION, EHEIEH, ABBATON, CHEVON, CEBON, OYZROYMAS, CHAI, EHEIEH, ALBAMACHI, ORTAGU, NALE, ABELECH (či HELECH), YEZE (či SECHEZZE), proto přijďte rychle a bez váhání z kterékoli světové strany, jakéhokoli světového pásma, aby jste vykonali vše, co vám ve jménu Nejvyššího Boha přikážeme.

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa